Logos Bible Software
Sign In
Products>Český Studijní Překlad (Czech Study Bible)

Český Studijní Překlad (Czech Study Bible)

Publisher:
ISBN: 9788086449623

Digital Logos Edition

Logos Editions are fully connected to your library and Bible study tools.

$0.00

Overview

Logos is proud to offer the Czech Study Bible. This new translation gives you a unique opportunity to penetrate the depth of the biblical message in high-quality, contemporary Czech. It seeks to maintain the translations from the original Hebrew, Aramaic and Greek texts in order to have word-for-word accuracy. It is designed especially for daily study and interpretation of Scripture. The Czech Study Bible includes an extraordinary number of notes and references to aid in your understanding of the Bible.

With Logos, every word is essentially a link! Scripture references are linked directly to the Bibles in your library—both the original language texts and English translations. Double-clicking any word automatically opens your lexicons to the relevant entry, making Latin, Greek, and Hebrew words instantly accessible. With Logos, you can quickly move from the table of contents to your desired content, search entire volumes and collections by topic, title, or Scripture reference.

 • Understandable and appealing
 • Translated in the common Czech language
 • Tens of thousands of rich linguistic, historical, and explanatory notes
 • Access this Bible translation in an easy-to-use digital format

Most Highlighted Verses in Bible: Český Studijní Překlad

Micheáš 6,8: Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: Jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Matouše 6,9–13: Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes.

Matouše 11,28–30: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Matouše 28,18–20: Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]

Janův 17,3–4: A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.

Římanům 10,9: Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

První Korintským 10,13: Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.

Druhý Korintským 5,17: Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu[všechno] nové.

List Filipským 4,4–7: Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.

List Hebrejum 11,6: Bez víry však ne možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

For my work as a preacher it is very accurate and also is a good, quality translation of the Czech language.

—Tomáš Ditrich, Ing. Architect, editor of Life of Faith

The translation is quite precise, concordant, and yet readable.

—Petr Pokorný, director of the Center for Biblical Studies at Charles University

Not everyone has the opportunity to delve into the depths and secrets of the biblical text in the original languages and to discover again and again its plasticity, rawness and sometimes ambiguity. The Czech Study Bible, however, has a step closer to that experience as one who does not speak biblical languages. The Czech Study Bible should not be missed in the library for anyone who enjoys the never-ending struggle to understand the Scriptures.

—Paul Smith, Director of the Czech Bible Society

 • Title: Český Studijní Překlad (Czech Study Bible)
 • Editor: Michal Krchňák
 • Translators: Antonín Zelina, Michal Krchňák, Karel Dřízal, Jiří Hedánek, and Pavel Jartym
 • Publisher: Nakladatelství KMS
 • Publication Date: 2009

Michal Krchnák's work includes translation and revision. He received a Th.D. from the Hussite School of Theology, Charles University. Krchnák has worked as a lecturer of Hebrew at the Harvest International Biblical University on a long-term basis. He translated a well-known English textbook of Hebrew by Professor Jacob Weingreen from Trinity College in Dublin. This piece has significantly influenced both his teaching and translating activities.

Reviews

49 ratings

Sign in with your Faithlife account

 1. Bohuslav Wojnar
  The best Czech translation with plenty of translation notes. What a blessing to have it in Logos.
 2. J. P.

  J. P.

  6/20/2023

 3. Josef Sponar

  Josef Sponar

  3/3/2022

  Best Czech translation for study AND daily reading, pretty accurate. Only down side is that this translation is not linked to original texts.
 4. Tyler Nikkel

  Tyler Nikkel

  11/2/2021

  Trefá do černého.
 5. Lukas

  Lukas

  10/28/2020

 6. SEONGJAE YEO

  SEONGJAE YEO

  10/5/2019

 7. Manuel Fernández Martín
 8. Andrew Heckmaster
 9. Steven Baxley

  Steven Baxley

  1/22/2019

 10. Alesia Burton

  Alesia Burton

  11/29/2018

  Great and interesting study bible

$0.00