Logos Bible Software
Sign In
Products>The Peshitta

The Peshitta

Publisher:
, 2003

Digital Logos Edition

Logos Editions are fully connected to your library and Bible study tools.

$13.99

Digital list price: $17.99
Save $4.00 (22%)

Overview

The full text of the Peshitta New Testament, written in Syriac (a language similar to Aramaic). Includes lexical form tags, root form tags, and morphological tags from the SEDRA 3 database of Dr. George A. Kiraz.

Resource Experts

Most Highlighted Verses in The Peshitta

Matthew 6:9–13: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܨܱܠܱܘ ܐܱܢ̄ܬܾ݁ܘܢ ܂ ܐܱܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܂ ܢܶܬ݂ܩܰܕܱ݁ܫ ܫܡܳܟ݂ ܂ܬܻ݁ܐܬ݂ܷܐ ܡܰܠܟܾ݁ܘܬ݂ܴܟ݂ ܂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܷܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܆ ܐܱܝܟܱ݁ܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܴܦ݂ ܒܱ݁ܐܪܥܳܐ ܂ܗܰܒ݂ ܠܱܢ ܠܱܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܂‎ …

 • Title: The Peshitta
 • Publisher: Faithlife
 • Print Publication Date: 2003
 • Logos Release Date: 2003
 • Language: Syriac
 • Resources: 1
 • Format: Digital › Logos Research Edition
 • Subject: Bible. N.T. › Syriac--The Peshitta
 • Resource ID: LLS:1.0.207
 • Resource Type: Bible
 • Metadata Last Updated: 2024-03-25T18:53:35Z

Reviews

4 ratings

Sign in with your Faithlife account

 1. Messianic Resources
 2. Daniel K.A.

  Daniel K.A.

  2/24/2015

 3. Dr David King

  Dr David King

  3/15/2014

 4. Richard Riggs

  Richard Riggs

  12/27/2013

$13.99

Digital list price: $17.99
Save $4.00 (22%)